endelvruzh-hanskofifritpt-ptessvnlnoro +371 27 677 577 info@osabus.com

Lietošanas noteikumi

UZMANĪBU: Šis juridiskais paziņojums attiecas uz visu tīmekļa vietnes www.osabus.lv saturu, kā arī gadījumos, kad notiek saziņa starp mums un jums, izmantojot e-pastu, vai tīmekļa pastu. Pirms OsaBus.lv lietošanas vai saziņas uzsākšanas, izmantojot oficiālos kanālus (info@osabus.com), lūdzu, rūpīgi izlasiet šos noteikumus. Izmantojot OsaBus.lv, jūs apliecināt, ka piekrītat šiem noteikumiem. Ja jūs nepiekrītat šiem noteikumiem, lūdzu, atturieties no OsaBus.lv lietošanas.

Šo paziņojumu nodrošina SIA Osa Group, kas atrodas Rīgā, Ernestīnes ielā 24-4, LV-1046. Mēs esam Latvijā reģistrēts uzņēmums. Jūs varat sazināties ar mums pa tālruni +371 27677577 vai pa e-pastu info@osabus.com.

 

1. Ievads

 • Piekļūstot jebkurai OsaBus.lv vietnei, tiek uzskatīts, ka jūs pilnībā piekrītat šiem noteikumiem.
 • Ja jūs nepieņemat šos noteikumus, jums nekavējoties jāpārtrauc izmantot OsaBus.lv un jāpārtrauc saziņa ar tās pārstāvjiem oficiālajos saziņas kanālos (e-pasti: @osabus.com; @osabus.de; @osabus.fr).
 • SIA “Osa Group” patur tiesības jebkurā laikā mainīt un papildināt šos noteikumus.
 • Ieteicams periodiski pārbaudīt šo Tīmekļa vietni, lai iepazītos ar aktuālajiem juridiskajiem paziņojumiem, jo tie ir jums saistoši.
 • Atsevišķi šī juridiskā paziņojuma noteikumi var tikt aizstāti vai papildināt skaidri norādīti juridiskie paziņojumi vai noteikumi, kas atrodami OsaBus.lv tīmekļa vietnes lapās.

 1.1. Atļautā izmantošana

Jums ir atļauts drukāt un lejupielādēt OsaBus.lv saturu personīgai lietošanai ar šādiem nosacījumiem:

  • OsaBus.lv dokumenti vai ar tiem saistītie vizuālie materiāli netiek nekādā veidā pārveidoti.
  • OsaBus.lv vizuālie materiāli netiek izmantoti atsevišķi bez pievienotā teksta.
  • Visos eksemplāros ir SIA “Osa Group” autortiesību un preču zīmju norādes.

1.2. Autortiesības un intelektuālais īpašums

  • Ja vien nav norādīts citādi, autortiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības uz visiem OsaBus.lv materiāliem (tostarp fotogrāfijām un grafiskiem attēliem) pieder SIA “Osa Group” vai tās licences īpašniekiem.
  • Jebkāda OsaBus.lv materiālu izmantošana, izņemot iepriekšējā punktā minēto, ir aizliegta.
  • Ja jūs pārkāpjat kādu no šajā juridiskajā paziņojumā minētajiem noteikumiem, jūsu atļauja izmantot OsaBus.lv automātiski tiek anulēta, un jums nekavējoties jāiznīcina visi lejupielādētie, vai izdrukātie OsaBus.lv materiāli.

1.3. Preču zīmes

  • Visas OsaBus.lv izmantotās preču zīmes pieder šo preču zīmju īpašniekiem.
  • SIA “Osa Group” nepretendē uz sev nepiederošajām preču zīmju īpašumtiesībām, kas izmantotas OsaBus.lv.

1.4. Reproducēšana un uzglabāšana

Nevienu OsaBus.lv daļu nedrīkst reproducēt vai glabāt jebkurā citā tīmekļa vietnē vai iekļaut jebkurā publiskā vai privātā elektroniskā meklēšanas sistēmā vai pakalpojumā bez iepriekšējas, rakstiskas SIA “Osa Group” atļaujas.

1.5. Paturētās tiesības

Tiek paturētas visas tiesības, kas nav tieši piešķirtas šajos noteikumos.

2. Saites uz un no citām vietnēm

 • Saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm OsaBus.lv mājaslapā tiek nodrošinātas jūsu ērtībai.
 • Izmantojot šīs saites, jūs tiksiet pārvirzīts no OsaBus.lv.
 • SIA “Osa Group” nav pārbaudījusi visas šīs trešo pušu tīmekļa vietnes, nekontrolē un neuzņemas atbildību par to saturu vai pieejamību.
 • SIA “Osa Group” neapstiprina un nepauž nekādus apgalvojumus ne par šīm tīmekļa vietnēm, ne tur atrastajiem materiāliem, ne to izmantošanas rezultātā iegūtajiem rezultātiem.
 • Ja izvēlaties no OsaBus.lv piekļūt jebkurām saistītām trešo pušu tīmekļa vietnēm, to darāt uz sava riska pamata.

2.1. Nosacījumi sasaistei ar OsaBus.lv:

Ja vēlaties izveidot saisti ar OsaBus.lv, jums jāievēro šādi nosacījumi:

  • Saņemiet mūsu iepriekšēju piekrišanu..
  • Nekopējiet OsaBus.lv mājaslapu, sasaistiet to.
  • Nedzēsiet, nebojājiet un nemainiet OsaBus vai SIA “Osa Group” logotipa lielumu vai izskatu.
  • Neveidojiet ap OsaBus.lv rāmi vai citu pārlūkprogrammu ierobežojošu vidi.
  • Neveiciet nekāda veida apgalvojumus, ka SIA “Osa Group” atbalsta jebkādus produktus vai pakalpojumus, kas nav tās produkti vai pakalpojumi.
  • Nesniedziet nepatiesu informāciju par savām attiecībām ar SIA “Osa Group” vai nepatiesu informāciju par uzņēmumu.
  • Neizmantojiet nevienu no SIA “Osa Group” preču zīmēm, kas redzamas vietnē OsaBus.lv, bez skaidras rakstiskas atļaujas.
  • Neizmantojiet nekādas citas preču zīmes, kas nav SIA “Osa Group” piederošas preču zīmes, kuras redzamas vietnē OsaBus.lv, bez attiecīgās preču zīmes īpašnieka rakstiskas atļaujas.
  • Nodrošiniet, ka jūsu tīmekļa vietne atbilst visiem piemērojamiem likumiem un noteikumiem, nesatur nepatīkamu, aizskarošu vai pretrunīgu saturu un nepārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības vai citas citu personu tiesības.

SIA “Osa Group” patur tiesības jebkurā brīdī atsaukt tiesības izmantot saiti uz OsaBus.lv par šo noteikumu pārkāpumu.

3. Vispārējās informācijas mērķis

Šajā tīmekļa vietnē sniegtā informācija ir paredzēta tikai vispārējai informācijai. Tā nav saistošs piedāvājums no mūsu puses. Lai noslēgtu saistošu līgumu ar OsaBus.lv pieejamo pakalpojumu piegādātājiem, jums ir jāiesniedz rezervācijas pieprasījums, izmantojot OsaBus platformu. Rezervācijas pieprasījuma pieņemšana ir pakļauta SIA “Osa Group” (OsaBus) vispārējiem noteikumiem un nosacījumiem, vai OsaBus.lv darbiniekiem, vai konkrētajiem pakalpojuma sniedzējiem.

4. Garantijas atruna

 • SIA Osa Group (OsaBus) cenšas nodrošināt tīmekļa vietnē sniegtās informācijas precizitāti, tomēr, netiek sniegtas tiešas vai netiešas garantijas, attiecībā uz tās pareizību, pilnīgumu, aktualitāti, uzticamību, piemērotību jebkuram mērķim vai trešo personu sniegto informāciju.
 • SIA Osa Group (OsaBus) patur tiesības jebkurā laikā bez īpaša brīdinājuma un pēc saviem ieskatiem mainīt, papildināt vai dzēst informāciju tīmekļa vietnē, tās struktūru un funkcijas, tostarp dzēst novecojušu informāciju.
 • SIA Osa Group (OsaBus) pēc saviem ieskatiem var bloķēt lietotāju piekļuvi tīmekļa vietnei vai atsevišķām tās daļām, vai noteikt īpašus piekļuves nosacījumus.
 • SIA Osa Group (OsaBus) nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas attiecībā uz tīmekļa vietnes pieejamību vai tās funkcijām, defektu neesamību vai vīrusu un citas kaitīgas programmatūras neesamību tīmekļa vietnē un tās pamatā esošajā infrastruktūrā.
 • Turklāt, SIA Osa Group (OsaBus) negarantē, ka OsaBus.lv pieejamā informācija nav izmainīta tehnisku defektu dēļ vai to nav izmainījušas trešās personas.

4.1. Atbildības ierobežošana

SIA Osa Group (OsaBus) izslēdz atbildību par zaudējumiem, kas radušies saistībā ar jūsu piekļuvi vai nespēju piekļūt tīmekļa vietnei, kļūdām vai izlaidumiem tīmekļa vietnē, vai tīmekļa vietnes lietošanu, izņemot tīša pārkāpuma vai rupjas nolaidības gadījumus un ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti. Šī atbildības izslēgšana neattiecas uz garantijām, prasībām, kas saistītas ar miesas bojājumiem, kaitējumu, vai prasībām, kas pamatotas ar noteikumiem par produktu atbildību.

4.2. Atruna

Lai gan SIA “Osa Group” cenšas nodrošināt OsaBus.lv sniegtās informācijas precizitāti, tā negarantē materiāla precizitāti un pilnīgumu. OsaBus.lv materiāli un produktu apraksti var tikt mainīti, vai zaudēt aktualitāti bez iepriekšēja brīdinājuma.

OsaBus.lv materiāli tiek sniegti “tādi, kādi tie ir” bez jebkādām garantijām vai nosacījumiem. Tādēļ, ciktāl to pieļauj likums, SIA “Osa Group” izslēdz visus apgalvojumus, garantijas, nosacījumus un citus noteikumus, kas var būt spēkā attiecībā uz OsaBus.lv, tostarp netiešus nosacījumus par apmierinošu kvalitāti, piemērotību konkrētam mērķim un saprātīgu prasmju izmantošanu.

5. Maksājums

Transporta pakalpojumu rezervāciju var veikt elektroniski, izmantojot OsaBus tīmekļa vietni www.osabus.lv vai pa e-pastu info@osabus.com. Lūdzu, rūpīgi iepazīstieties ar turpmāk sniegto informāciju par maksājumiem:

5.1. Rezervācijas apstiprinājums

Līdz brīdim, kamēr OsaBus rakstveidā (pa e-pastu) nav apstiprinājis rezervāciju un nav saņēmis no klienta pilu maksājuma saummu, rezervācijas detaļas var mainīt gan OsaBus, gan klients.

5.2. Apstiprinājuma izraksts

OsaBus neatbild par pazaudētām vai nepiegādātām apstiprinājuma kvītīm, veicot rezervāciju internetā. Ja ir ieslēgts surogātpasta bloķētājs, apstiprinājuma e-pasta vēstule var netikt saņemta. Pēc rezervācijas veikšanas klienta pienākums ir piezvanīt un pieprasīt pasūtījuma apstiprinājuma e-pastu.

5.3. Depozīta prasības

  • Lai veiktu rezervāciju vairāk nekā trīsdesmit (30) dienas pirms plānotā pakalpojuma datuma, ir jāsamaksā vismaz divdesmit (20) procentu depozīts.
  • OsaBus apstiprinās depozīta summu brīdī, kad klients veiks rezervāciju. Rezervācijām, kas veiktas mazāk nekā trīsdesmit (30) dienas pirms plānotā pakalpojuma sniegšanas datuma, ir nepieciešams iemaksāt depozītu pilnas paredzamās pakalpojumu cenas apmērā.

5.4. Maksājuma termiņš

Pilns pakalpojuma maksājums ir jāveic ne vēlāk kā divas nedēļas (14 dienas) pirms plānotā pakalpojuma datuma.

5.5. Norēķināšanās veidi:

  • Bankas pārskaitījums: Bankas pārskaitījumi tiek pieņemti par pakalpojumiem, kas ieplānoti vairāk nekā divas nedēļas pēc rezervācijas veikšanas brīža.
  • Maksājums ar kredītkarti: Maksājumus var veikt ar kredītkarti, izmantojot drošu maksājumu saiti. Lūdzu, ņemiet vērā, ka darījuma komisijas maksas segšanai tiks piemērota 3% papildmaksa.
  • Wise.com: Maksājumus var veikt arī, izmantojot Wise.com.

5.6. Rēķina sagatavošana

Rēķini tiks sagatavoti, pamatojoties uz izvēlēto maksājuma veidu.

Lai sagatavotu rēķinu, klientam ir jāsniedz šāda informācija:

  • uzņēmuma juridiskais nosaukums;
  • juridiskā adrese;
  • PVN/reģistrācijas numurs (ja piemērojams).

5.7. Rēķina deskriptors

Norēķinu deskriptors “osabus.lv” parādīsies kartes īpašnieka kredītkartes izrakstā par veiksmīgiem kredītkartes maksājumiem.

5.8. Datu konfidencialitāte

OsaBus nepārdos, neiegādāsies, nesniegs, nenodos, neizmainīs vai neizpaudīs konta vai darījuma datus vai persinas informāciju, vai informāciju par to, izņemot tā ieguvēju, Visa/Mastercard korporācijas, vai gadījumos, kad būs nepieciešams reaģēt uz pamatotiem valdības pieprasījumiem.

5.9. Rezervācijas izmaiņas

Jebkādas izmaiņas rezervācijā ir atkarīgas no pieprasīto Pārvadājumu pakalpojumu pieejamības, kā tas ir ierosināts grozītajā rezervācijā, no OsaBus noteiktās piemērojamās maksas samaksas un no OsaBus apstiprinājuma. Lūdzu, ņemiet vērā, ka visas rezervācijas ir galīgas un maksājumi un depozīti nav atmaksājami, izņemot izsniegto garantiju ietvaros, dzīvības, miesas bojājumu vai veselības problēmu gadījumā, vai prasību gadījumā, kas pamatojas uz produktu atbildības regulējumu.

5.10. Maksājuma kavējumi

Neveicot savlaicīgus maksājumus, tostarp depozītus, aprēķinātās izmaksas, vai citas summas, kas pienākas OsaBus, var rezultēties rezervācijas atcelšanā pēc OsaBus ieskatiem, piemērojot attiecīgu atcelšanas maksu.

5.11. Rezervācijas detaļu maiņa, vai rezervācijas atcelšana

Ja klients vēlas mainīt vai atcelt esošo rezervāciju un pārskaitīt iemaksāto depozītu vai pilnu summu uz citu laiku, datumu vai citu pakalpojumu, tas sākumā ir jāapstiprina OsaBus pārstāvim. Lūdzu, ņemiet vērā, ka OsaBus nevar garantēt, ka jauno pakalpojumu varēs sniegt par tādu pašu summu, līdz ar to, var tikt piemērota papildu maksa.

5.12. Piedāvājuma termiņš

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mūsu piedāvājumi ir spēkā ne ilgāk kā 3 dienas, jo ir augsts mūsu pakalpojumu pieprasījums. Mēs rezervējam un nodrošinām autobusus tikai pēc maksājuma saņemšanas vai pēc 20% depozīta saņemšanas. Cenas un transportlīdzekļu pieejamība tiek apstiprināta pēc maksājuma saņemšanas.

5.13. Rezervācijas paturēšana

Cenas un transportlīdzekļi tiek apstiprināti tikai pēc maksājuma saņemšanas.

6. Atcelšana/atmaksāšana

Mēs saprotam, ka var rasties neparedzēti apstākļi, kas var ietekmēt jūsu brīvdienu plānus. Mēs, OsaBus, esam gatavi jums palīdzēt ar atcelšanas un atmaksas procedūrām. Lūdzu, ņemiet vērā turpmāk minēto:

 • Lai atceltu savu pakalpojumu, lūdzu, nosūtiet rakstisku atcelšanas paziņojumu uz e-pasta adresi info@osabus.com. Mūsu komanda apstrādās jūsu pieprasījumu biroja darba laikā, kas ir Austrumeiropas laika (EET) zonā. Parasti darba laiks ir no pirmdienas līdz piektdienai, no plkst. 9:00 līdz 18:00. Lūdzu, ņemiet vērā, ka konkrētais biroja darba laiks var atšķirties atkarībā no nozares un atsevišķiem uzņēmuma noteikumiem.
 • Mēs piedāvājam šādus atmaksas tarifus:
 1. Ja neesat ieradies plānotajā izbraukšanas vietā un 30 minūšu laikā pēc noteiktā laika jūs nav iespējams atrast vai sazināties ar jums, tas tiks uzskatīts par neierašanos, un jums būs jāsamaksā 100 % no paredzamās cenas.
 2. Depozīta maksājumi nav atmaksājami.
 3. Par atcelšanu, kas veikta desmit (10) darba dienu laikā pirms pakalpojuma sniegšanas datuma, tiks iekasēta maksa, kas vienāda ar maksājuma un depozīta summu.
 4. Par atcelšanu, kas veikta vairāk nekā desmit (10) darba dienas pirms paredzētā servisa, tiks iekasēta maksa, kas vienāda ar Depozīta maksājumu un bankas darījumu komisijas maksu.
 5. Lūdzu, ņemiet vērā, ka atcelšanas maksa ir galīga un to nevar pārcelt uz nākamajiem vai alternatīviem pakalpojumiem.
 • Ja jums ir tiesības saņemt kompensāciju, pieteikums jāiesniedz 7 kalendāro dienu laikā pēc atcelšanas datuma. Atmaksa tiks apstrādāta, izmantojot bankas pārskaitījumu vai kredītkarti atkarībā no sākotnējās norēķina metodes. Lūdzu, ņemiet vērā, ka rēķina apmaksas brīdī banka ieturēs darījuma maksu 3% apmērā. Atmaksas gadījumā mēs nosūtīsim tikai rēķinā norādīto summu, neieskaitot ieturēto 3% darījumu maksu.
 • Lai pārliecinātos, ka jūsu rezervācijas anulēšana tiek apstrādāta pareizi, lūdzam iesniegt OsaBus komandai rakstisku rezervācijas atcelšanas apstiprinājumu.
 • Vēlamies uzsvērt, ka SIA “Osa Group” neatbild par jebkādiem zaudējumiem, kaitējumu, traumām vai pasūtījumu atcelšanu, ko izraisījuši no mums neatkarīgi faktori, piemēram, atcelti lidojumi, ceļu blokādes, neparedzēti kavējumi, nepārvaramas varas apstākļi vai trešo personu darbības.

7. Mūsu pakalpojumi – Jūsu pienākumi

Mēs, SIA “Osa Group” vēlamies, lai jūs un jūsu ceļojuma biedri gūtu patīkamu pieredzi. Tāpēc lūdzam jūs ievērot turpmāk minētās vadlīnijas:

1. Atbilstoša uzvedība:

Lūdzam vienmēr izturēties godbijīgi un cieņpilni. Jūs esat atbildīgs par jebkādiem bojājumiem, zudējumiem, ko esat radījis pats vai kāds no jūsu grupas biedriem. Ja kāda iestāde uzskata, ka jūs, vai kāds no grupas, nav piemērots ceļošanai, vai, ja jūsu uzvedība rada neērtības citiem, šī persona var tikt palūgta pamest naktsmītni, ekskursiju, vai kādu citu aktivitāti. Šādos gadījumos, mūsu līgums tiks lauzts un tiks piemērota pilna atcelšanas maksa.

2. Likumu ievērošana:

Lūdzam ievērot visus Latvijas likumus, prasības un formalitātes, ko nosaka vietējā policija, veselības aprūpes iestādes un citas valsts iestādes..

3. Cieņa pret tūrisma operatoriem un gidiem:

Izturieties ar cieņu pret mūsu tūrisma operatoriem, darbiniekiem, gidiem un pārstāvjiem. Lūdzam ievērot gida un/vai grupas vadītāja norādījumus visas ekskursijas laikā.

4. Sadarbība ar pakalpojumu sniedzējiem:

Sadarbojieties ar transporta, viesnīcu, restorānu operatoriem un citiem pakalpojumu sniedzējiem, lūdzam ievērot viņu noteikumus pakalpojuma izmantošanas laikā.

5. Cieņa pret vietējām paražām un tradīcijām:

Respektējiet vietējo iedzīvotāju paražas un tradīcijas, kā arī noteikumus tradicionālajos mājokļos. Jūs esat pilnībā atbildīgs par savu rīcību visās ceļojuma laikā apmeklētajās vietās.

6. Saziņa ar autobusu vadītājiem:

Lūdzu, ņemiet vērā, ka autobusu vadītāju kontaktinformācija jums tiks sniegta ne ātrāk, kā 24 stundas pirms brauciena. Saistībā ar mūsu apņemšanos saglabāt profesionālās robežas, mēs atgādinām, ka jums nodotā autobusa šoferia kontaktinformācija ir paredzēta tikai ar braucienu saistītiem saziņas mērķiem. Ir stingri aizliegts sazināties ar autobusa vadītāju pirms brauciena jebkādu privātu vai personisku iemeslu dēļ. Mūsu autovadītāju uzdevums ir droši nogādāt jūs no punkta A uz punktu B, viņi nav pieejami, lai vadītu ekskursijas, vai sniegtu risinājumus personīgām prasībām.

7. Fiziskas vardarbības aizliegums:

Ceļojuma laikā ir stingri aizliegts fiziski uzbrukt autovadītājiem vai citām personām. Mēs sagaidām, ka visi pasažieri izturēsies pret mūsu personālu un līdzbraucējiem ar cieņu un laipnību.

8. Punktualitāte un naudas atmaksa:

Autobusu vadītāji ierodas laicīgi. Tomēr, lūdzam ņemt vērā, ka neparedzētu apstākļu dēļ (traucēta satiksme, ceļa remontdarbi, nelabvēlīgi laikapstākļi, negadījumi/bīstamas situācijas, utt.), šoferis var aizkavēties. Šādos gadījumos naudas atmaksa netiek nodrošināta. Esam pateicīgi par jūsu sapratni šajā jautājumā.

Mēs novērtējam jūsu sadarbību un sapratni, ievērojot šīs vadlīnijas. Ja jums rodas kādi jautājumi vai bažas, lūdzu, sazinieties ar mums.

8. Mūsu pakalpojumi – mūsu pienākumi

Mēs, SIA “Osa Group” cenšamies sniegt augstas kvalitātes pakalpojumus, kas atbilst jūsu vēlmēm. Mēs novērtējam jūsu apmierinātību un cenšamies nodrošināt pilnvērtīgu un patīkamu pieredzi.
Lūdzu, ņemiet vērā šādus punktus:

1. Pakalpojumu standarti:

Mēs esam atbildīgi par pakalpojumiem, ko sniedzam norunātajā vietā. Šiem pakalpojumiem jāatbilst saprātīgiem standartiem un jāsaskan ar mūsu tīmekļa vietnē sniegtajiem aprakstiem. Ja pakalpojumi neatbilst šiem standartiem un ietekmē jūsu ceļojuma pieredzi, mēs jums sniegsim attiecīgu kompensāciju. Lūdzu ņemiet vērā, ka mūsu atbildība attiecas tikai uz mums samaksāto summu un nesedz nekādas papildu izmaksas, kas jums radušās.

2. Atbildības ierobežojumi:

Mēs nevaram uzņemties atbildību par zaudējumiem vai kaitējumu, ko radījuši jūsu grupas dalībnieki, trešo pušu pakalpojumu sniedzēji vai notikumi, kas ir ārpus mūsu kontroles (force majeure). Mūsu atbildība nepārsniedz kopējo summu, ko esat mums samaksājis.

3. Piegādātāju nodrošinātās darbības:

Dažus SIA “Osa Group” piedāvātāos pakalpojumus nodrošina mūsu piegādātāji. Šādos gadījumos mēs darbojamies kā rezervāciju aģents. Lai gan mēs popularizējam šīs aktivitātes, to nevajadzētu interpretēt kā ieteikumu tajās piedalīties. Mēs nevaram uzņemties atbildību par jebkādu kaitējumu, traumām, zaudējumiem (tostarp transportlīdzekļos atstātu personīgo mantu zaudējumu) vai nāvi, kas radusies šo aktivitāšu rezultātā. Lai gan mēs sadarbojamies ar cienījamiem piegādātājiem, jebkādi nepatiesi apgalvojumi, ko tie sniedz, ir ārpus mūsu kontroles.

4. Bīstamas darbības:

Lūdzu, ņemiet vērā, ka apdrošināšanas uzņēmumi dažas darbības var uzskatīt par “bīstamām nodarbēm”. Ja vēlaties saņemt atbilstošu apdrošināšanas polises segumu, iespējams, būs jāmaksā papildus.

5. Atbilstība likumiem un noteikumiem:

Mēs paturam tiesības ierobežot savu atbildību saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un noteikumiem.

6. Pakalpojuma modificēšana vai anulēšana:

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā mainīt, apturēt vai pārtraukt pakalpojumu sniegšanu bez iepriekšēja brīdinājuma. Mēs arī paturam tiesības atteikt pakalpojumu jebkurai personai jebkāda iemesla dēļ.

9. Nepārvaramas varas apstākļi (Force Majeure)

SIA “Osa Group” neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, neērtībām vai kaitējumu, ko izraisījuši no mums neatkarīgi apstākļi. Lūdzu, ņemiet vērā šādus apstākļus:

 • Mēs neesam atbildīgi par zaudējumiem, neērtībām vai kaitējumu, kas radies kara, kara draudu, nemieru vai pilsoņu nemieru, teroristu aktivitāšu, darba strīdu, dabas katastrofu, ugunsgrēku, slimību, nelabvēlīgu laika apstākļu, lidostu noteikumu, pagaidu vai tehnisku problēmu, transporta mehānisku vai elektrisko bojājumu vai jebkādu naktsmītnēs esošo iekārtu dēļ.
 • Mēs neesam atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies kodolspēkstacijas vai tās daļas sprādziena, radioaktivitātes, vai piesārņojuma rezultātā.
 • Tehnisku vai mehānisku transporta problēmu gadījumā mēs nekavējoties sazināsimies ar mūsu vietējiem partneriem, kas nodrošina autobusu pakalpojumus. Mēs cītīgi strādāsim, lai atrisinātu problēmu, un, ja nepieciešams, nodrošināsim rezerves autobusu. Autobusa nomaiņai nepieciešamais laiks ir atkarīgs no attāluma, kas jaunajam autobusam jānobrauc.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka daži apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, un mēs darīsim visu iespējamo, lai līdz maksimāli samazinātu jebkādus traucējumus un nodrošinātu jūsu drošību un komfortu.

10. SIA “Osa Group” veiktās izmaiņas

SIA “Osa Group” patur tiesības pēc nepieciešamības veikt izmaiņas ceļojuma maršrutos, ņemot vērā tādus faktorus kā laikapstākļi, apskates objektu pieejamība, vai citus apstākļus.

SIA “Osa Group” patur tiesības mainīt arī mūsu ekskursijās izmantotā transportlīdzekļa lielumu un veidu.

11. Apmeklētāju materiāli

Papildus personas datiem, uz kuriem attiecas mūsu Privātuma politika, jebkurš materiāls, ko jūs pārsūtāt vai publicējat vietnē OsaBus.lv, tiek uzskatīts par nekonfidenciālu un nepatentētu. SIA “Osa Group” nav pienākums izturēties pret šādiem materiāliem konfidenciāli. SIA “Osa Group” un tās pilnvarotajām personām ir tiesības kopēt, izpaust, izplatīt, iekļaut un izmantot šādu materiālu kopā ar visiem tajā ietvertajiem datiem, attēliem, skaņām, tekstu un citiem elementiem jebkādiem komerciāliem vai nekomerciāliem mērķiem.

12. Smēķēšana

Smēķēšana ir stingri aizliegta visos transportlīdzekļos, kas tiek izmantoti mūsu ekskursijās.

13. Apdrošināšana

SIA “Osa Group” stingri iesaka iegādāties visaptverošu starptautisko ceļojumu apdrošināšanu, kas ir derīga visā jūsu uzturēšanās laikā valstī, kuru apmeklējat. Šai apdrošināšanai būtu jānodrošina līdzekļi dažādiem ar ceļojumu saistītiem aspektiem, tostarp, bet ne tikai, medicīniskiem izdevumiem, ceļojuma atcelšanas vai grozīšanas izdevumiem, bagāžas nozaudēšanai, nelaimes gadījumiem un repatriācijai. Tas ir būtiski, lai pasargātu sevi no neparedzētiem apstākļiem.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka SIA “Osa Group” nevar uzņemties atbildību par sekām, kas radušās, ja jūs neesat iegādājies atbilstošu ceļojuma apdrošināšanu savas nolaidības dēļ. Jūs pats esat atbildīgs par to, lai ceļojuma laikā jums būtu nodrošināta atbilstoša apdrošināšanas polise, kas ļautu jums sevi pasargāt ceļojuma laikā.

14. Sūdzības

Ja jums ir kādas sūdzības, lūdzu, informējiet mūs pēc iespējas ātrāk, lai SIA “Osa Group” varētu nekavējoties un efektīvi risināt šo jautājumu. Sūdzības par brauciena pieredzi lūdzam iesniegt rakstiski 7 dienu laikā pēc ceļojuma pabeigšanas. Pretenzijas, kas saņemtas pēc šī termiņa, netiks izskatītas.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka jebkura prasība pret SIA “Osa Group”, kas izriet no šiem Noteikumiem un nosacījumiem, ceļojuma, vai jebkādiem notikumiem/bezdarbības ceļojuma laikā, vai saistībā ar ceļojumu, nedrīkst pārsniegt summu, kuru jūs faktiski esat samaksājis SIA “Osa Group” par ceļojumu. Mēs neesam atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, izņemot tos, kas faktiski radušies un par kuriem jau ir samaksāts. Kā arī, mēs neesam atbildīgi par jebkādiem izrietošiem zaudējumiem, zaudējumiem nākotnē, zaudētu peļņu, zaudētām iespējām, garīgām ciešanām, fiziskām sāpēm un ciešanām.

Mūsu atbildība pret jums ir ierobežota līdz summai, ko saņemam no jums, tāpēc mēs nevaram kompensēt nekādas citas izmaksas, kas jums radušās.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šos noteikumus un nosacījumus reglamentē Latvijas Republikas tiesību akti, un tie ir pakļauti tikai un vienīgi Latvijas tiesu jurisdikcijai.


Paldies, ka izlasījāt un piekrītat mūsu lietošanas noteikumiem. Mēs ceram, ka šīs vadlīnijas nodrošinās skaidrību un pārredzamību attiecībā uz mūsu pakalpojumiem. Mēs, SIA “Osa Group,” cenšamies sniegt izcilu pieredzi un nodrošināt jūsu apmierinātību ceļojuma laikā.

Novēlam jums fantastisku un piedzīvojumiem bagātu ceļojumu! Mēs saprotam, ka jūsu ceļojuma laikā var rasties neparedzēti apstākļi, vai kādi jautājumi. Šādos gadījumos aicinām jūs sazināties ar mūsu uzticamo komandu. Mēs esam gatavi jums palīdzēt un sniegt risinājumu problēmām.

Vēlreiz, sirsnīgi novēlam jums neaizmirstamu un patīkamu ceļojumu. Bon voyage!

Ar cieņu

SIA “Osa Group” komanda